Fundacja Viribus Unitis

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 45+

www.aktywni45plus.eu

 

Projekt pn. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 45+ realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

REALIZATOR PROJEKTU
Finess sp. z o. o.
ul. Pukowca 15
40-847 Katowice
Tel.: +48 32 604 56 79
Tel.: +48 32 604 56 49
Fax: +48 32 604 56 41
www.aktywni45plus.eu
PARTNER PROJEKTU
Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS
ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel/fax +48 32 209 17 01
tel/fax +48 32 209 16 90

OKRES REALIZACJI PROJEKTU - od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2013 roku

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zmniejszenie społecznej degradacji i przeciwdziałanie wykluczeniu osób po 45 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, poprzez aktywizację społeczną, zawodową tych osób.

GRUPA DOCELOWA:

Wsparcie skierowane jest do 1 000 osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku od 45 do 65 roku życia (w tym 600 kobiet), niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu wskazanego w art.7 ustawy o pomocy społecznej oraz ich otoczenie.

RODZAJ UDZIELANEGO WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 1. Przeprowadzenie szkoleń dla 480 osób (w tym 288 kobiet) w następujących zakresach:

  - "Jestem aktywny" obejmujące 30 godzin szkoleniowych

  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i kompetencji interpersonalnych i społecznych. Zmiana postaw z biernych społecznie i zawodowo poprzez wyrobienie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych. Nauka adaptacji do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej. Przygotowanie bezrobotnych osób do podjęcia pracy (w tym sporządzanie dokumentów aplikacyjnych).

  - "Prawo na co dzień" obejmujące 16 godzin szkoleniowych

  Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa niezbędnej w codziennym życiu, a także dostarczenie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach grupy docelowej np. prawa konsumenta, prawo pracy, podstawy prawa cywilnego. Szkolenie ma zachęcić uczestników projektu do dbania o swoje prawa.

  - Szkolenie komputerowe wraz z modułem obsługi platformy internetowej projektu obejmujące 40 godzin szkoleniowych.

  Celem szkolenia jest przełamanie barier technologicznych. Nauka podstaw obsługi komputera i Internetu.

  Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe, stypendium po 4 PLN brutto za każdą odbytą godzinę szkoleniową. Ponadto podczas szkoleń zagwarantowany catering.

 2. Platforma internetowa

  Na platformie zawarte są informacje z zakresu prawa, z którymi na co dzień mają do czynienia osoby grupy docelowej projektu. Ponadto poprzez platformę będzie można uzyskać poradę doradców prawnych, zawodowych i psychologów. Platforma połączy nauczanie bezpośrednie (tradycyjne) z nauczaniem poprzez komputer, co pomoże wdrożyć uczestników do wykorzystywania Internetu.

 3. Punkty konsultacyjno - doradcze

  W ramach projektu działa 8 Punktów Konsultacyjnych:

  Katowice, ul. Warszawska 10, pok. 28
  Katowice, ul. ul. Kościuszki 6
  Sosnowiec, ul. Modrzejowska 20
  Gliwice, ul. Dubois 16, pok.6
  Zabrze, ul. Pl. Teatralny 10, pok. 206
  Ruda Śląska, ul. Kubiny 6
  Rybnik, ul. Raciborska 22
  Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 4/3

  W Punktach Konsultacyjnych pełnić będą dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów:

  radcy prawni, doradcy zawodowi, psychologowie.

  Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość w zależności od potrzeb skorzystać z poradnictwa.

  Konsultacje psychologiczne umożliwią zdiagnozowanie problemów i potrzeb grupy docelowej oraz wskazanie sposobów ich rozwiązania i określenie drogi rozwoju osobistego. Poradnictwo pomoże stworzyć uczestnikom dobre warunki do dokonania trwałej zmiany w sposobie przeżywania czy zachowania po to, aby mógł on czuć się zdrowszym i bardziej zadowolonym. Psycholog ukaże uczestnikom projektu postawy czy zachowania, które wpływają na ich zdrowie i samopoczucie oraz nauczy sposobów radzenia sobie w określonych sytuacjach, a także pomoże rozwinąć własne możliwości.

  Konsultacje z doradcą zawodowym, w których uczestnicy otrzymają pomoc w wyborze dodatkowej szkoły, podniesienia kwalifikacji zawodowych, poszukiwaniu pracy, zmianie zawodu, wyborze kierunku dokształcania, planowaniu kariery zawodowej.

  Doradztwo prawne

  W Punktach Konsultacyjnych uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z porad radców prawnych. Dzięki temu zwiększy się dostępność do informacji prawnej i obywatelskiej. Każdy uczestnik w ramach dyżurów będzie mógł poruszać własne zagadnienia i rozwiązać problemy prawne.

 4. Kampania informacyjno – promocyjna – promocja tzw. "silver economy" (srebrnej ekonomii).

 

Ogłoszenia:

Dostawa usług Cateringowych

Przedłuża się termin przetargu na dostawę usług cateringowych zgodnie ze specyfikacją w mieście Częstochowa do 06.07.2011

W przetargu wyłoniono dostawce usług cateringowych ( za wyjątkiem miasta Częstochowa) PHU GRAND PLAY, Bytom ul. Strzelców bytomskich 33/18.

 

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009